เอกสารฝ่ายงานในโรงเรียน

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1. แบบฟอร์ SAR สำหรับครู ประจำปี 2560
2. แบบฟอร์มโครงการประจำปี 2562
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.