เอกสารฝ่ายงานในโรงเรียน

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1. แบบฟอร์ SAR สำหรับครู ประจำปี 2560
2. แบบฟอร์มโครงการประจำปี 2562
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
4. โปรแกรม ป.พ.5-2562
5.
6.
7.
8.
9.

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.