เอกสารฝ่ายงานในโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1. แบบฟอร์ SAR สำหรับครู ประจำปี 2560
2. แบบฟอร์มโครงการประจำปี 2562
3. แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
4. โปรแกรม ป.พ.5 ภาคเรียนที่ 2/2563
5. แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน-2563
6. บันทึกแลกคาบสอน
7. บันทึกข้อความขออนุญาตแลกคุมสอบ
8. แบบขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
9. แบบฟอร์มข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10. แบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
11. แบบฟอร์มโครงการสอน
12. แบบรายงาน PLC 
13. แบบรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2-2564
14. 
 

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1. แบบรายงานโครงการ
2. เอกสารประกอบการขอซื้อ
3. เอกสารประกอบการขอจ้าง
4. ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563
5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 2565
6. ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน 2565

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. เอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. 
3.
4.
5.

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ขอบข่ายการบริหารงานปีการศึกษา 2563
2. แบบแจ้งซ่อมบำรุง
3.
4.
5.