pic 2565 09 09 1

 

     ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยจัดแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565