โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติยศเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ในวันที่ 3 เม.ย.2562