โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย คือ

          1. นายไพบูลย์   เวทย์วัฒนะ    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2. นางอารมย์   ธรรมวิจารณ์     กรมมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. นางมะลิวัลย์   จารุพันธ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ