กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "วชิราวุธ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล

 

     โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และรับเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2558 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" โดยมีการจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา และการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

     กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูจัดทำวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" โดยมีวิทยากรให้การอบรม คือนายสัมพันธ์ สุกใส และนางสาววาสนา มะลินิน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

 

     โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"  จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

 

     ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าเรือ ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนเขตอำเภอท่าเรือ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้
     1. ผอ.คณิต   เอี่ยมพิศ   โรงเรียนเทศบาลประชานุกูล      
     2. ครูสมพร  เชื้อพันธ์   โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
     3. ครูเพ็ญทิพย์  กองวารี   โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"    
     4. ครูมนู  คำมณี   โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
     5. ครูวัชรี  รื่นกมล   โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"            
     6. ครูรุ่งนภา   วงษ์สวัสดิ์   โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
     7. ครูมณฑา   ภิญโญเจริญ   โรงเรียนวัดเทพคัธาราม      
     8. ครูกัลยาณี   ตรีโภคา   โรงเรียนวัดไก่จ้น
     9. ครูสุจินันท์   ยอดมณี   โรงเรียนวัดดอนประดู่              
     10. ครูประวิทย์   พนาวาส   โรงเรียนบ่อแร่
     11. ครูอัมพร   พุ่มวันเพ็ญ   โรงเรียนบ่อแร่                    
     12. ครูพรรณราย   จำเพียร   โรงเรียนวัดบึง
     13. ครูจิรวรรณ   ทองเนื้อแปด   โรงเรียนวัดแค              
     14. พี่เพยาว์   ขุนสนิท   โรงเรียนวัดไก่จ้น