กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยมี ผอ.สมจิต ปราณีโชติรส และคุณสุชาติ กังวาลกุลกิจ เป็นตัวแทนในการมอบ

 

กรมธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ได้มอบรถยนต์ให้โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

 

   กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558

   วันที่ 21 - 25 กันยายน 2558