วิสัยทัศน์ "ก้าวสู่สากล เป็นพลโลกที่ดี" อัตลักษณ์ "ดี เก่ง กล้า ทันสมัย" เอกลักษณ์ "นิตยาน่าอยู่น่าเรียน"
 
ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ข้อมูลทั่วไป
   เพลงสถาบัน
   สมาคมศิษย์เก่า
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
   สุขศึกษาและพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   เทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ
   แนะแนว
   สนับสนุนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.3
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ
โครงการโรงเรียนในฝัน
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นนทบุรี-อยุธยา 1 ครั้งที่ 64
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
กลาง-ภาคตะวันออก ครั้งที่ 64
............
 


    ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คุณสมบัติ / รายละเอียด
         ๑. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
         ๒. เพศ  ชายและหญิง  
         ๓. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรงประจำตัวหรือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
         ๔. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

         ๕. คุณวุฒิ  ตามที่กำหนดแต่ละตำแหน่ง  ศึกษาดูลายละเอียดได้ที่สถานที่รับสมัคร  หรือทางเว็ปไซด์  www.tharua.ac.th/

    โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ   ดังนี้

๑.  ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราเงินเดือน ๑๑,๙๒๐ บาท จำนวน ๘ อัตรา

   ๑.๑  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

    - ระบุเอก วิชาเคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างละ ๑ อัตรา

   ๑.๒  กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ อัตรา

     - ระบุเอก ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น อย่างละ ๑ อัตรา

   ๑.๓  กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา

   ๑.๔  กลุ่มสาระวิชาศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา

๒.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ อัตราเงินเดือน ๑๑,๙๒๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๓.  เจ้าหน้าที่งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป และอัดสำเนาเอกสาร อัตราเงินเดือน ๑๑,๙๒๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๔.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด อัตราเงินเดือน ๗,๖๒๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๕.  ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด (นักการ ภารโรง) อัตราเงินเดือน ๖,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๖.  ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

     ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด  โทร ๐๘๑ ๓๘๕ ๗๙๖๖    โทร ๐๓๕ – ๓๔๑๑๒๐

 

       download ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
       download รายละเอียดการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
       download รายละเอียดการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
       download รายละเอียดการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
       download รายละเอียดการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

 

       
   
    รับมอบตัวม.1ม.4'58 จัดทำประเมินภายใน'58
อบรมผู้กำกับลูกเสือ'58 ประชุมสมาคมศิษย์เก่า'58 ปัจฉิมนิเทศ'57 กีฬาปาริชาติเกมส์'57
รับห้องเรียนพิเศษ'58 ตามรอยอยุธยา'58 ค่ายลูกเสือ ม.1'58 ถวายพระพร5ธันวา'57
ราตรี ขาว-แดง'57 ค่ายวิชาการ gifted'57 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'57 กีฬาสีภายใน'57
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ'57
วันภาษาไทยแห่งชาติ'57
วันแม่แห่งชาติ'57
นิทรรศการวิชาการ'57่
ทัศนศึกษา ม.3'57
AFS Volunteer'57
มอบทุนการศึกษา'57
อบรมสิ่งแวดล้อม'57่
ประมินคุณภาพภายใน'57
หล่อเทียนพรรษา'57
เลือกตั้งประธานฯ'57
วันสถาปนาลูกเสือู่'57่
ผู้นำวัยใส'57
วันก่อตั้งโรงเรียน'57
รณรงค์ต้านยาเสพติด'57
วันสุนทรภู่'57่
ไหว้ครู'57
รับน้อง'57
ผู้ปกครองเครือข่าย'57
ประชุมผู้ปกครอง ม. 2,3,5,6่
รดน้ำครูอาวุโส'57
สงกรานต์'57
ประชุมผู้ปกครองม1,4'57
ปัจฉิมนิเทศ่'56
ประชุมสามัญฯศิษย์เก่า'57
มอบตัวห้องเรียนพิเศษ'57
ร.ร.ส่งเสริมคุณภาพ'57
รางวัลงานศิลปหัตกรรม่'56
ติวเข้ม O-net '57
วันครู '57
ค่ายพักแรม '57
ทำบุญปีใหมู่ '57
5 ธันวา มหาราช '56
ถวายราชสดุดี '56
กีฬาสี '56
สัมนาเชิงปฏิบัติธรรม '56
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ '56
วันแม่แห่งชาติ '56
วันภาษาไทย '56
มอบทุนฯ '56
เข้าค่ายห้องเรียนพิเศษ 56
รับน้อง 2556
พิธีไหว้คร ม.ปลายู 2556
พิธีไหว้คร ม.ต้นู 2556
อบรมแกนนำสิ่งแวดล้อม
ประชุมผู้ปกครอง ม. 2,3,5,6
อบรม อย. น้อย
เปิดภาคเรียน 2556
รดน้ำครูอาวุโส
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4
ราตรีขาวแดง 2556
ปัจฉิมนิเทศ 2555
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า
ค่ายวิทยาศสตร 2556์
ค่ายภาษา
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือม.1
กีฬาสี 2556
วันครู 2556
ปีใหม่ 2556

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Intranet
    ภาษาโลโก
    biology
    easy_english
    เทคโนโลยีสารสนเทศม.ต้น
    เทคโนโลยี ฯ ม.ปลาย
    Prodesktop1
    รูปแบบองค์กรธุรกิจ
    ภาษา html
    แมลง
    การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก
    อาณาจักรสิ่งมีชีวิต
    ฟิสิกส์นิวเคลียร์
    พันธะเคมี
    ระบบประสาท
    ศูนย์ไม่สูญ
    ขุนช้างขุนแผน
    พระอภัยมณี 1
    พระอภัยมณี 2
    สัตว์ทะเล
    halloween
Internet
    E-elearning
    พุทธสุภาษิต
    เขียนเว็บเพจ
    วิชชวลเบสิก
    Prodesktop
    การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5
เอกสารเผยแพร่
    บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์ สวนครัวคณิต...สู่เศรษฐกิจพอเพียง